Deklaracja dostępności parkwodnyczestochowa.mosir.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej parkwodnyczestochowa.mosir.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 08.09.2021r.
 • Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2024r.

Status pod względem zgodności z ustawą z 4 kwietnia 2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • film nie posiada napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z imprez w masowej ilości stanowiące dodatek dekoracyjny bez atrybutu alt="".
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
Wyłączenia:
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1 AA). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Strona posiada następujące ułatwienia:
 • Podwyższony kontrast.
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 • Nawigacje klawiaturą.
 • Wyświetlenie zdjęć w negatywie/czarnobiałych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 06 grudnia 2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 3 marca 2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot zewnętrzy TT Soft Sp.z.o.o.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Pani Alina Caban – koordynator ds. dostępności cyfrowej w MOSiR w Częstochowie .
 • E-mail:informatyk@mosir.pl
 • Telefon: +34 372 26 33

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji, niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot Publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotyczmanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwołcznie informuje, kiedy realizacja rządania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności jest niemożliwe, Miejski Ośrodek Sportu i Reakreacji może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zapewnienia dostępności lub alternatynwego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl